Oferta

Zamówienia Publiczne

Kancelaria prowadzi doradztwo prawne zarówno dla wykonawców jak i zamawiających. Wspieramy przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Skutecznie reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą odwoławczą, także przy przystąpieniach.

WYGRANY PRZETARG

Odpowiednie przygotowanie strategii przetargowej ma z punktu widzenia wykonawcy podstawowe znaczenie. Na tym etapie postępowania wsparcie profesjonalnie kancelarii jest niezwykle istotne. Przeprowadzona analiza dokumentacji przetargowej, badanie ofert konkurencyjnych, weryfikacja pozycji wykonawcy i możliwości w zakresie środków odwoławczych, znacznie zwiększają szanse na uzyskanie zamówienia.

Kancelaria sporządza pisma i wnioski do Zamawiającego, zapytania do treści SWZ, informacje o nieprawidłowościach w postępowaniu i ofertach konkurencyjnych, odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty, odpowiedzi na wezwania dotyczące rażąco niskiej ceny i inne. 

Przygotowujemy umowy konsorcjum, pełnomocnictwa konsorcjalne, uzgodnienia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi w konsorcjum, pomagamy sporządzić wymagane oświadczenia.

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Kancelaria świadczy działania wspierające na rzecz zamawiających na etapie przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomoc w wyborze trybu przeprowadzenia postępowania, wsparcie komisji przetargowej (doradztwo), sporządzanie dokumentacji przetargowej: (SWZ, projekt umowy itp.), korespondencja z wykonawcami (zapytania, wezwania, odpowiedzi na pytania wykonawców), regulaminów udzielania zamówień publicznych i innych aktów wewnętrznych związanych z działaniami zakupowymi.

ODWOŁANIE DO KIO

Kancelaria z, jak do tej poty, samymi sukcesami reprezentuje swoich Klientów w Krajowej Izbie Odwoławczej w tym także w postępowaniach o bardzo wysokich wartościach zamówienia. Kancelaria zapewnia iż reprezentując swoich klientów zaowocuje zawsze najwyższe standardy.

We współpracy z Klientami sporządzamy odwołanie do KIO, przystąpienie do odwołania, skargę na orzeczenie KIO do Sądu Okręgowego. Reprezentujemy przed KIO zarówno zamawiających jak i wykonawców. 

Analizujemy zasadność wnoszenia środków odwoławczych i opracowujemy strategię dla klienta w danym postępowaniu. 

WSPARCIE W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Oferujemy analizie i wsparcie zarówno wykonawców jak i zamawiających w całym procesie realizacji zamówienia publicznego, w tym naliczenia kar umownych i roszczeń z gwarancji i rękojmi. Reprezentacja przed sądem. Udział w negocjacjach z zamawiającymi i wykonawcami. W niektórych przypadkach służymy głosem doradczym w odprawach i naradach. Przygotowujemy wzory ugód.

W przypadku wystąpienia przesłanek wymuszających zmiana umowy w zamówieniach publicznych, świadczymy doradztwo prawne, przygotowujemy i opiniujemy projekty aneksów. 

Pomagamy sporządzić wniosek o waloryzację umowy w zamówieniach publicznych


Windykacja

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia zaległych należności, zarówno od osób prywatnych jak i podmiotów gospodarczych. Proces windykacji oferowany w ramach współpracy Kancelarią obejmują


Postępowania Cywilne

Radca prawny może świadczyć kompleksową obsługę postępowań cywilnych, w tym reprezentować swojego klienta w sądzie na każdym etapie postępowania. Obsługa postępowań cywilnych przez radcę prawnego może obejmować między innymi:

Obsługa postępowań cywilnych przez radcę prawnego może być bardzo pomocna, zwłaszcza w trudnych sprawach, w których wymagana jest specjalistyczna wiedza i doświadczenie. Radca prawny może pomóc w zapewnieniu ochrony prawnej swojego klienta oraz w uzyskaniu pozytywnego wyniku postępowania sądowego.

Współpraca

Zapraszamy do kontaktu

Skontaktować z Kancelarią można się zarówno telefonicznie pod numerami telefonów: +48 691 303 325, +48 691 730 661, jak i przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@starzewska.pl.  oraz kancelaria.starzewska@gmail.com. 

Po uzyskaniu wstępnych informacji o sprawie, każdy Klient otrzymuje, od prawników Kancelarii, informacje o tym jakie dokumenty są niezbędne, aby dokonać pełnej weryfikacji przedstawionego stanu faktycznego, oraz informację o proponowanej formie współpracy.  

Stosowną dokumentację można dostarczyć do Kancelarii zarówno osobiście, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania, do biura we Wrocławiu mieszczącego się pod adresem ul. Sokolnicza 5/19, 53-676 Wrocław, lub w formie skan drogą mailową na adres: kancelaria@starzewska.pl, kancelaria.starzewska@gmail.com

ANALIZA DOKUMENTACJI - REKOMENDACJE CO DO DALSZYCH DZIAŁAŃ.

Po uzyskaniu od Klienta dokumentacji, prawnicy kancelarii oceniają stan sprawy, a następnie przedstawiają każdemu Klientowi rekomendację dotyczącą ewentualnego dalszego działania

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Jeśli Klient podejmuje decyzję o nawiązaniu współpracy dochodzi do podpisania umowy oraz udzielenia pełnomocnictwa dla radcy prawnego. Prowadzenie sprawy może obejmować zarówno etap przedsądowy, jak i etap postępowania sądowego, oraz o ile jest to konieczne także kolejne czynności. 

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem. Wynagrodzenie Kancelarii obejmuje tzw. opłatę wstępną za prowadzenie sprawy oraz (tylko w przypadku wygrania sprawy) dodatkowe honorarium (tzw. wynagrodzenie success fee).