OGÓLNE WARUNKI UMÓW KANCELARII

OGÓLNE WARUNKI UMÓW

zawieranych z Kancelarią Radcy Prawnego Bożena Starzewska
z siedzibą we Wrocławiu

O ile Strony nie umówią się inaczej na piśmie, poniższe Ogólne Warunki Umów („OWU”) opisują wzajemne relacje pomiędzy klientem Kancelarii (Zleceniodawcami – Dającymi Zlecenie) i Kancelarią.


§ 1 [Zakres współpracy]

§2 [Dostarczanie informacji i zlecanie czynności]

§ 3 [Poufność informacji]

§ 4 [Wynagrodzenie Kancelarii, zwrot wydatków]

§ 5 [Wykonanie umowy]

§ 6 [Ograniczenie odpowiedzialności Kancelarii]

§ 7 [Wejście w życie, czas trwania umowy]

Umowa z Kancelarią zawarta jest na czas nieoznaczony.

§ 8 [Wypowiedzenie umowy]

§ 9 [Postanowienia końcowe]

Wrocław dnia 3 kwietnia 2023 r.

Radca Prawny Bożena Starzewska